Dr. Renzo Daviddi komentarisao potrebu razvoja poduzetništva u BiH za Fondaciju 787

Bosna i Hercegovina je 2008. godine postala potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i priduživanju (SPP) sa Evropskom Unijom. Na taj način BiH je formalno napravila najbitniji korak na putu ka članstvu u Evropskoj Uniji. Iako SPP još nije stupio na snagu, BiH nastavlja sa ispunjavanjem obaveza i reformi u procesu EU integracija. Specijalni predstavnik EU u BiH i Delegacija Evropske Unije u BiH, u okvirima svojih mandata, podržavaju BiH na putu ka članstvu u EU.

Zemlje članice Evropske Unije se također suočavaju sa većim ili manjim procentom nezaposlenosti mladih. EU konstantno poduzima potrebne mjere za smanjivanje nezaposlenosti mladih. Istovremeno EU podstiče poduzetništvo posebno u slučaju žena i mladih. Imajući u vidu sve navedeno, pitali smo dr. Daviddija, otpravnika poslova Delegacije EU u BIH da podijeli s nama svoje stavove na ovu temu.

"Jednakost između žena i muškaraca je jedna od temeljnih vrijednosti Evropske Unije. Ravnopravnost spolova je osnovno ljudsko pravo i od esencijalne je važnosti za rast i smanjenje siromaštva. EU je oduvijek zastupala bitnost jednakog tretmana i jednakih mogućnosti zapošljavanja.

Žene u Bosni i Hercegovini se svakodnevno susreću sa nejednakim mogućnostima pri zapošljavanju, te je učešće žena u radno aktivnom stanovništvu na veoma niskom nivou. Stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini je među najvećim u Evropi, i odnosi se na oko 27.5% radno sposobnog stanovništva, dok je nezaposlenost žena veća i iznosi oko 31%. Sedam od deset nezaposlenih osoba je bez zaposlenja dvije godine ili više. Dvoje od troje mladih ljudi su nezaposleni. Sve u svemu, to predstavlja zapanjujući gubitak talenata. Imajući u vidu primjere žena, širom svijeta, koje su uspješne u biznisu i poduzetništvu, nizak nivo angažovanja žena u BiH je razočaravajući. Kako bih skrenuo pažnju na ovu situaciju, želim podstaći sve da se angažuju u političke procese i da zahtijevaju prijeko potrebne društveno-ekonomske reforme. Neke od tih reformi su naznačene i u Sporazumu o rastu i zapošljavanju. Sporazum predstavlja paket reformi u kome je posebno naznačeno šest prioriteta koji su usmjereni na osnaživanje privrede i podsticanje otvaranja novih radnih mjesta, posebno za mlade i druge privredno isključene kategorije. Sporazum ima snažnu podršku Evropske Unije. Vidimo ga kao ključnu, polaznu tačku za stvaranje prosperitetnije BiH. Nadam se da ćete imati koristi od ove internet stranice i da ćemo se svi uključiti u društveno-ekonomske reforme, koje će zahtijevati najveću moguću podršku."

0
0
0